Nie masz konta?
Masz już konto?
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14289754 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Wycinka drzew
Organizator:Gmina Kożuchów
Adres: Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:68-355 59 66
E-mail:
Opis:Wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych gminy Kożuchów oraz innych terenach stanowiących własność Gminy Kożuchów.
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Opis robót.
1. Przedmiotem zamówienia jest wycinaka drzew oraz nasadzenie rekompensacyjne.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia.
2. Na czas robót należy zabezpieczyć i oznakować teren pasa drogowego oraz zabezpieczyć pozostałe tereny robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie robót w pasie drogowym dróg gminnych wymaga opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
3. W przypadku, gdy z przyjętej technologii wykonania robót będzie wynikała konieczność zajęcia pasa drogowego dróg publicznych innych zarządców, warunki zajęcia pasa drogowego należy uzgodnić z zarządcami tych dróg.
4. W trakcie wykonywania robót nie należy składować materiału z wycinki poza obszarem wynikającym z zajęcia pasa drogowego dla potrzeb wykonania robót. Materiał z usuniętych drzew należy systematycznie usuwać z terenu pasa drogowego.
5. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie uzgodnień z ich właścicielami i do ponoszenia kosztów z tym związanych oraz do ponoszenia kosztów związanych z ewentualną koniecznością dokonania odłączeń sieci lub wykonaniem innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia osób i mienia mogące wystąpić w trakcie wykonania robót lub w wyniku ich wykonania, w tym również za uszkodzenia drzew sąsiadujących z usuwanym zadrzewieniem.
7. Wykonawca robót oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. W zakres robót wchodzą wszelkie czynności i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym: oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwianie pozostałości po wycince, itp.
9. Wykonawca odpowiada w okresie trzech lat od daty wykonania zamówienia za wykonane nasadzenia zastępcze. Warunki gwarancji i zakres robót utrzymaniowych do ustalenia w umowie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową można przekazać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@kozuchow.pl bądź faxem na nr 68 355 59 49 w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godziny 15:00
Termin składania:2017-10-25
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudnia 2017 roku.
Wymagania:Warunki płatności: przelew 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę cenową proszę złożyć zgodnie z na każdy z podpunktów od 1.1 do 3.7 w rozbiciu na cenę z przekazaniem pozyskanego drewna z wycinki wykonawcy robót i cenę z przekazaniem drewna zamawiającemu. W przypadku przekazania drewna Zmawiającemu do ceny usługi należy doliczyć koszty pocięcia drewna na klocki o długości od 25 do 30 cm i transport do Kożuchowa.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego). Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez upoważnioną osobę.
VI. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena -100%
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Elżbieta Kałużna - nr tel.: 68-355 59 66 w zakresie punktów: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 z tabeli. Paulina Pohorecka - nr tel.: 68-355 59 66 w zakresie punków: 3.2; 3.3; 3.4 z tabeli. Maria Rudkiewicz - nr tel.: 68-355 59 67 w zakresie punktów: 3.1; 3.5; 3.6; 3.7 z tabeli.
Numer dokumentu:FI.271.1.10.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: