Nie masz konta?
Masz już konto?
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu nad sala gimnastyczną
Organizator:Gmina Miejska Kraków
Adres: ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 641 44 74, fax. 12 641 44 83
Opis:Remont dachu nad sala gimnastyczną
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 303 66
w Krakowie.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 303 66 w Krakowie. Szczegółowy
zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Wykonawca udziela minimum 3-letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego
robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.
3. Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta w momencie posiadania
środków w planie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek ,,A ,, pok. 5 - sekretariat ZEO,
poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2017 r. godz. 8 30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2017 r. godz. 9 00 w siedzibie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek ,,C" pok. 09. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia dodatkowej kopii kosztorysu ofertowego.
Termin składania:2017-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Termin wprowadzenia : po zawarciu umowy, nie później niż 2 dni od jej zawarcia
Termin rozpoczęcia robót: po zawarciu umowy, nie później niż 2 dni od jej zawarcia
Termin zakończenia robót / Okres realizacji do 15.12.2017r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie referencji lub poświadczenia wystawionych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie świadczących o należytym wykonaniu
robót odpowiadających swym rodzajem lub podobne robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, o wartości powyżej 10 000 zł brutto. Referencje winny dotyczyć przynajmniej
trzech prac wykonanych w obiektach oświatowych lub innych obiektach budowlanych,
z zastrzeżeniem powyższych wymagań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu
na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a także
stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku
stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w
postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji
stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od
występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Zespołu i nie podlega
zaskarżeniu.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem robót
posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie
wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i zaświadczenie aktualne
o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony
za datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na
podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty
pośrednie - Kp i zysk - Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową należy
podać brutto - z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem
zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie
nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.
Sposób przygotowania oferty
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich.
2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, Zamawiający może żądać przedstawienia
od Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
5. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Remont dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 303 66 w Krakowie.
Nie otwierać przed 24 października 2017 r. godz. 9 00
Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena
ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia
postępowania.
Zamawiający.
Ponadto Zamawiający dopuszcza:
1) unieważnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w przedmiarze
robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia.
2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie przedmiotu
zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym terminem otwarcia.
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Czech tel. 660 637 216
Numer dokumentu:ZEO-PRI.ZSO14.4311.1.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: